mặt bằng khu bắc An Khánh

mặt bằng khu bắc An Khánh